Polityka Prywatności

Polityka Bezpieczeństwa  www.royalprestigeclub.pl

 Informacja

Niniejsza polityka prywatności reguluje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania przez royalprestigeclub.pl gromadzonych informacji pochodzących od użytkowników (zwanych dalej zbiorowo „Użytkownikami”, a indywidualnie „Użytkownikiem”) strony internetowej royalprestigeclub.pl(zwanej dalej „Stroną internetową i/lub stroną www” ). Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do Strony internetowej oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez royalprestigeclub.pl.

Pliki cookies

 1. Strona www zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Przeznaczone są do korzystania ze strony www. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator strony www (Consortium Discovery Renata Długołęcka) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator strony www wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony www do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do strony www;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie www.
 5. Strona www stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony www (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Operator strony www informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta strona www (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Strony internetowe osób trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć na naszej Stronie internetowej reklamy lub inne treści odsyłające do stron internetowych i usług naszych partnerów, patronów, ekspertów, podmiotów współpracujących, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych osób trzecich. royalprestigeclub.pl nie kontroluje zawartości łączy ani samych łączy występujących na takich stronach internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których odsyła nasza Strona internetowa lub które odsyłają do naszej Strony internetowej. Wspomniane strony internetowe lub usługi, w tym ich zawartość oraz same łącza, mogą ulegać zmianie. Ponadto wspomniane strony i usługi mogą być objęte odrębnymi zasadami polityki prywatności i oddzielną polityką obsługi klienta. Przeglądanie innych stron internetowych, w tym stron internetowych odsyłających do naszej Strony internetowej, jak również korzystanie z wymienionych, podlega regulaminowi danej strony internetowej.

RODO

W związku z realizacją wymogów z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119‚ s. 1),zwanego dalej "RODO" informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Renata Długołęcka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Consortium Discovery Renata Długołęcka , z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 1B/99, 02-691 Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem: 462189, REGON: 551196976, NIP: 526-222-50-91.

Kontakt z nami

Wyznaczyliśmy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość e-mail na adres: prywatnosc@royalprestigeclub.pl lub prześlij list na adres: ul. Obrzeżna  1B/99, 02-691 Warszawa z dopiskiem: "Dane osobowe".

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się upewniać, że Ty to Ty.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

 1. Bezpośrednio od Ciebie - w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług reklamowych, marketingowych, organizacyjnych, patronackich, szkoleniowych/wsparcia na Twoją rzecz;
 2. Z formularza kontaktowego na stronie royalprestigeclub.pl - jeżeli kontaktowałaś/kontaktowałeś się z nami w ten sposób;
 3. Z publicznie dostępnych rejestrów i źródeł (np. CEIDG).

 

Jaki jest zakres przetwarzanych danych?

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są następujące:

 1. imię i nazwisko
 2. zawód
 3. wiek
 4. doświadczenie zawodowe
 5. wykształcenie
 6. zainteresowania
 7. wizerunek – Twój profil trenerski/ekspercki/partnerski i zdjęcia
 8. nagrania i zdjęcia z wydarzeń, w których byłeś prelegentem/ekspertem/wykonawcą, trenerem, gościem honorowym, partnerem/patronem/ mecenasem, uczestnikiem;
 9. adres zamieszkania;
 10. e-mail;
 11. numer telefonu;
 12. nr rachunku bankowego;
 13. NIP;
 14. REGON;
 15. adres siedziby prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i adres korespondencyjny;
 16. nazwa prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej;

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

 1. Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, marketingowych, organizacyjnych, szkoleniowych/wsparcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Przepisy prawa wymagają od nas także przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane w celu kontaktowania się z Tobą drogą telefoniczną lub kierowania do Ciebie wiadomości e-mail z informacją o naszych usługach i promocjach (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj. cele marketingowe jako uzasadniony interes administratora danych osobowych).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są także w celu prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz możliwości rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania Twoich danych oraz spełnienia swoich obowiązków ustawowych (ochrona i dochodzenie roszczeń, rozliczalność), co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: kancelariom prawnym, firmom księgowym, kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom powiązanym, podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej strony www i przechowywania danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, z którymi współtworzymy projekty, w których dobrowolnie uczestniczysz.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. Jeżeli chodzi o realizację umowy oświadczenie usług reklamowych, marketingowych, organizacyjnych, szkoleniowych,… to przetwarzamy Twoje dane przez cały okres trwania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, chyba że przetwarzanie Twoich danych – w koniecznym zakresie - po tym czasie będzie prawnie usprawiedliwione z innych przyczyn, o których mowa poniżej;
 2. Jeżeli chodzi o cele rachunkowe to będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty księgowe (art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Natomiast jeżeli chodzi o cele podatkowe to dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku (art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
 3. Cele marketingowe - do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. Ochrona i dochodzenie roszczeń, rozliczalność - do końca okresu przedawnienia (okres ten zależny będzie od rodzaju roszczenia zgodnie z Kodeksem cywilnym lub innymi aktami prawnymi regulującymi zasady odpowiedzialności innej, niż cywilna) bądź zakończenia okresu, w którym możemy zostać pociągnięci do innego rodzaju prawnej odpowiedzialności związanej z należytym wykonaniem nałożonych na nas obowiązków.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane udostępniamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym kontrahentom:
  • firmie, której zleciliśmy prowadzenie rachunkowości na naszą rzecz;
  • dostawcom usług hostingowych, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową, a co z kolei jest niezbędne do realizacji umowy z Tobą.
   Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla ich osiągnięcia.
 2. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: kancelariom prawnym, firmom księgowym, kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom powiązanym, podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej strony www i przechowywania danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, z którymi współtworzymy projekty, w których dobrowolnie uczestniczysz.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG). Administrator w związku z przekazywaniem danych osobowych poza terytorium EOG zadbał o to, aby podmioty, którym te dane są przekazywane dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
 2. Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem.
 3. Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem mailowym prywatnosc@royalprestigeclub.pl
 4. Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
 5. Reguła rozliczalności. Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

Jakie masz prawa?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo przychylimy się do Twojego żądania.
 4. Prawo do żądania usunięcia danych- jeżeli nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób.
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora/podmiotu danych. Zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora/podmiotu danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail prywatnosc@royalprestigeclub.pl lub listownie na adres: Consortium Discovery Renata Długołęcka ul.  Obrzeżna 1B/99, 02-691 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe". W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz również pisać do nas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu.

 1. Masz prawo do sprzeciwu wtedy, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
 2. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

W razie uznania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail prywatnosc@royalprestigeclub.pl lub listownie na adres Consortium Discovery Renata Długołęcka ul. Obrzeżna 1B/99, 02-691 Warszawa z dopiskiem z dopiskiem "Dane osobowe".

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Nie. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.

Zmiana polityki prywatności

royalprestigeclub.pl zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęca się Użytkowników do częstego odwiedzania niniejszej strony internetowej w celu pozyskania aktualnych informacji na temat tego, w jaki sposób royalprestigeclub.pl pomaga chronić gromadzone dane osobowe. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż to jego obowiązkiem jest regularne zapoznawanie się z treścią niniejszej polityki prywatności i każdorazowe powzięcie wiedzy o zmianach.

Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika

Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszej polityki, nie może korzystać z naszej Strony internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po zmianie treści niniejszej polityki prywatności zostanie uznane za tożsame z zaakceptowaniem zmian przez Użytkownika..

Więcej informacji

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk niniejszej strony internetowej lub korzystania ze strony internetowej należy kierować na adres:.

e-mail: prywatnosc@royalprestigeclub.pl

Niniejszą politykę zaktualizowano po raz ostatni 25 Maja 2018 r.